โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  และหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

             (1)  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   รับผิดชอบ

                                    - งานสารบรรณ                             - งานบริหารบุคคล            

                                    - งานเลือกตั้ง และทะเบียนข้อมูล        - งานนโยบายและแผน

                                    - งานตรวจสอบภายใน                     -  งานข้อมูลข่าวสาร

                                    -  งานวิชาการและงบประมาณ           - งานข้อมูลประชาสัมพันธ์

                                    - งานกฎหมายและคดี                     - งานข้อบัญญัติและระเบียบ

                                    - งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                    

                                    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

            (2)   กองคลังฯ   รับผิดชอบ

                                    -  งานการเงิน                               -  งานรับเงินและเบิกจ่าย

                                    -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน              -  งานเก็บรักษาเงิน

                                    -  งานการบัญชี                             - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

                                    -  งานงบการเงินและงบทดลอง          - งานแสดงฐานะการเงิน                 

                                    - งานพัฒนารายได้                         - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า

                                    - งานควบคุมการค้าและค่าปรับ         - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

                                    - งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้      - งานจัดซื้อจัดจ้าง

-  งานพัสดุ                                 -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์        

            (3)  กองช่าง   รับผิดชอบ

                                    - งานก่อสร้างและบูรณะถนน             - งานก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้ำและแหล่งน้ำ

                                    - งานข้อมูลก่อสร้าง                        - งานประเมินราคา

                                    - งานออกแบบและบริการข้อมูล         - งานควบคุมทางผังเมือง    

                                    -  งานประสานกิจการประปา             - งานไฟฟ้าสาธารณะ

                                    -  งานระบายน้ำ                            - งานสำรวจและแผนที่

                                    -  งานวางผังพัฒนาเมือง                             

(4)  กองสวัสดิการสังคม    รับผิดชอบ

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         - งานสังคมสงเคราะห์

- งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี     - งานฝึกอบรมพัฒนาการ

- งานศูนย์วัฒนธรรม                       - งานการกีฬา

- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ

- งานส่งเสริมสุขภาพ

            (5)  กองส่งเสริมการเกษตร     รับผิดชอบ

- งานส่งเสริมการเกษตร                   - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร

- งานวิชาการเกษตร                       

            (6)  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     รับผิดชอบ

- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน              - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                    - งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                    - งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ

            (7) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม              รับผิดชอบ

- งานรักษาความสะอาด                   - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข   

                                    - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

081117
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
157
374
913
77167
6239
8631
81117

Your IP: 172.69.135.57
2020-02-18 06:06