นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบาย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          จะมุ่งเน้นแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในตำบลท่าสองคอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนให้ได้ประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางดังนี้

1. จะดำเนินโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งถนนต้นแบบ

2. จะปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ตลอดจนทางเชื่อมระหว่าง ถนนทางหลวงกับถนนในหมู่บ้าน

3. จะสร้างและปรับปรุงถนนในซอยขนาดเล็กของชุมชน

4. จะปรับปรุงถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวให้สัญจรไปมาได้สะดวก

5. จะติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าหมู่บ้านตลอดเส้นทางและถนนในหมู่บ้าน

6. จะขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกชุมชน

2. นโยบาย ด้านน้ำ

          จะมุ่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำของทุกชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเสีย น้ำท่วมขังในชุมชน และน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. จะจัดให้มีระบบท่อระบายน้ำในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมขัง

2. จะก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาของหมู่บ้านให้สะอาดและขยายเขตประปาให้ครอบคลุม

3. จะบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

4. จะดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และการบริโภค

3. นโยบาย ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ

          จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน สำนักงานที่มีคุณภาพ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย แก้ปัญหาเร่งด่วนได้ทันท่วงที พัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความพร้อมตลอดเวลา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. จะปรับปรุงสำนักงานให้น่าอยู่ น่ามองเพื่อ การให้บริการอย่างมีคุณภาพ

2. จะอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการให้บริการประชาชน

3. จะบริหารจัดการ ระบบการจัดเก็บขยะอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนรณรงค์สร้างสำนึกให้กับประชาชนและนักเรียน

4. จะจัดชุดเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เร่งด่วนของประชาชน ให้ทันต่อสถานการณ์

5. จะดำเนินโครงการจัดตั้ง อินเตอร์เนตWiFiในชุมชน

4. นโยบาย ด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

          จะมุ่งเน้นสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องตำบลท่าสองคอน เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทุกๆด้านไม่ว่าด้านสุขอนามัย ความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านศาสนาทุกระดับ การสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนากลุ่มผู้นำชุมชนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. จะจัดให้มีศาลาอนามัยใกล้บ้าน  ใกล้ใจ  ห่วงใยสุขภาพชุมชน

2. ควบคุมป้องกันเฝ้าระวังโรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ อย่างมีคุณภาพ

3. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กแห่งที่สอง

4. ส่งเสริม สนับสนุน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ

5. ดำเนินโครงการประกวดการพัฒนาหมู่บ้าน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

นายสุรชิต แก้วหะนาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

การบริหารงานการดำเนินงาน

แบบคำร้องขอรับบริการ

จำนวนผู้เข้าชม

1352200
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1132
2641
1132
1334663
39918
63413
1352200

Your IP: 3.230.154.90
2024-05-19 14:58