วิสัยทัศน์ (VISION)

"มุ่งสู่ตำบลน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการดี มีศูนย์บริการการศึกษาชุมชน  ประชาชนมีสุขอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"


พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล        

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แบบคำร้องขอรับบริการ

จำนวนผู้เข้าชม

1092657
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
457
1036
5691
1077823
457
48612
1092657

Your IP: 18.206.13.203
2023-12-01 10:25